Процедура: Внедряване на иновации в предприятията

от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Индикативен срок за обявяване на процедурата: 31.08.2023 г.

Процедура: Преход към кръгова икономика в предприятията

oт Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Краен срок за кандидатстване по процедурата: 03.10.2023 г.

Процедура: Разработване на иновации в предприятията

от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Индикативен срок за обявяване на процедурата: септември 2023 г.

Процедура: Инвестиции в технологична и екологична модернизация

oт Програма за развитие на селските райони (ПРСР)

Индикативен срок за обявяване на процедурата: 15.09.2023 г.

Подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

oт Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2023 г

Проучвания за финансиране

Анализ на предлаганото европейско финансиране, съобразено с нуждите и интересите на клиента. Оценка на допустимостта и потенциала на кандидата

Разработка и подготовка на проектни предложения

Формулиране и разработване на проектна концепция, изготвяне на проектно предложение и подготовка на необходимата съпътстваща документация за кандидатстване

Управление и отчитане на проекти

Административно управление и отчитане на одобрен за финансиране проект, съобразно изискванията на финансиращата програма

Проектантски услуги

Проектиране на фотоволтаични централи, халета, складови бази, производствени помещения, къщи за гости, както и отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на сгради

+359 886 083 599 kraiste@abv.bg